โครงการการจัดการความรู้ "การสอนด้วยมู๊ก Teaching via Mooc" ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์

 โครงการการจัดการความรู้ "การสอนด้วยมู๊ก Teaching via Mooc" ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุทที่ 22 มิถุนายน 2559