ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

 ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร. บุรัสกร โตรัส รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะพุดคุยกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ต้องเข้าเรียนของภาควิชาต่าง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th