วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา 2559 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา 2559

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์