"หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559"

 "หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559" 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  ได้มีการจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2559   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องกันภัย  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยในปีการศึกษานี้ได้มีนักศึกษาจากหลายประเทศสนใจและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เช่น   ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูฏาน ถือเป็นหลักสูตรที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mahidoledumanagement