หลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Internationalization of Higher Education” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเ

 หลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Internationalization of Higher Education”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมกันภัย   
 
สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของหลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)  หรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่