ประมวลภาพบรรยากาศชื่นมื่นกับงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมบริหารคณะฯ

 ประมวลภาพบรรยากาศชื่นมื่นกับงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง  ทีมบริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา ได้มีการกล่าวปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตพร้อมด้วย คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสบายสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกกับบัณฑิตที่จบการศึกษา   และคาดหวังให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม “คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” และขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...ความสำเร็จในวันนี้...คือความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกคนทุกท่านในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์