แจ้งปิดสำนักงานและงดติดต่อชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการสานพลังองค์กรฯ ในวันที่ 3 - 5 กันยายน 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จึงขอแจ้งปิดสำนักงานและงดติดต่อชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559