โครงการสานพลังองค์กรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสานพลังองค์กรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังองค์กรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  ชวาลัน รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐมโดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานตามภาระงานของแต่ละสายงาน           สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนนำไปสู่การประสานงานให้ความช่วยเหลือระหว่างกันทั้งในด้านวิชาการและกิจการงานอื่นๆ ของคณะฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กร              ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการสื่อสาร การสร้างเสริมแรงจูงใจ การรับฟังอย่างเปิดใจ       ความเข้าใจบริบทและมุมมองที่แตกต่าง โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและทำงานร่วมกัน       อย่างมีความสุข