เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล” พร้อมด้วยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อ.ดร.อรรถพล กาญจนพง

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล”

 พร้อมด้วยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร นิสิตนักศึกษา บุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล” 
เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย 
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ในการนี้ ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร)  วางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล”ที่โรงพยาบาลศิริราช และ ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร) วางพวงมาลาในงาน “วันมหิดล”ที่คณะสาธารณสุข