ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง พร้อมด้วยผู้บริหาร รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์), ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร) และบุคลากรสายสนับ

 วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 

ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง พร้อมด้วยผู้บริหาร รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล 
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์), ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร) และบุคลากรสายสนับสนุน 
ในการนี้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล