แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 นางสาววิลาสิณี คีตวัฒนานนท์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทบรรยาย จากงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 นางสาววิลาสิณี คีตวัฒนานนท์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทบรรยาย จากงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ปี. พ.ศ.2559 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความเจ็บป่วยและการแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์”
โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา