คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในงาน มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จะถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 11.00 น. ด้วย