เมื่อเวลา 18.30 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมฟังธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบร

 เมื่อเวลา 18.30 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมฟังธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตาธิเบศรรามธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 59
ณ วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย 4