เมื่อเวลา 07.30 น. ชาวคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูม

 เมื่อเวลา 07.30 น. ชาวคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ 
และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา