หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง EDUCATIONAL PERSPECTIVES IN DIFFERENT CONTEXTS

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
EDUCATIONAL PERSPECTIVES IN DIFFERENT CONTEXTS
โดยมีวิทยากรคือ Dr. David Achtzehn จาก
Bangkok University, International College มาบรรยายเรื่อง
"Education in the Corporate World: Trends & Challenges"
และ Mr. Togio Chayanuwat จาก Bumrungrad International Hospital มาบรรยายเรื่อง
"Contemporary Issues & Trends in International Education Management in CSR"
 
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ 
Mahidol University Learning Center (MULC), ห้อง 323