เมื่อเวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยาย "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA)"

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดการบรรยาย "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA)"
 
บรรยายโดย: อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการบริการนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 
ณ ห้องกัญภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล