ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี ไปร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ปูชนียแพทย์

 ภาพบรรยากาศ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี
ไปร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ปูชนียแพทย์
 
ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และผู้บริหาร เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธี