วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 การสัมมนาวิชาการ ปรัชญาการเมืองของพระพุทธเจ้า ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559  ภาพบรรยากาศ การสัมมนาวิชาการ ปรัชญาการเมืองของพระพุทธเจ้า

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน