ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล บรรยา โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์สู่ความสำเร็จ ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์สู่ความสำเร็จ
ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
บรรยาโดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล 
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณ สุขสวัสดิการและสังคม