รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

ภาพบรรยากาศการอบรม"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"
ในการนี้ รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
วิทยากรโดย รองศาสตร์จารย์นภาลัย สุวรรณธาดา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 8.30 16.00 น. ณห้องกัยภัญ มหิดล