ภาพบรรยากาศ Meet the Dean วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี

ภาพบรรยากาศ Meet the Dean วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้กล่าวเปิดการประชุม และรองผู้บริหารคณะ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการต่างๆ และเป้าหมายของปี 2560