รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านอธิการได้ให้ข้อคิดดีๆสำหรับการเริ่มต้นในการทำงานและดำเนินชีวิตในปี 2560 ไว้ 3 ข้อ ซึ่งท่านได้มาจากการถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวคือ การทำอะไรต้องรู้จริง มีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ : เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ