ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งอาจารย์ สาขา การจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งอาจารย์ สาขา การจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์