วันที่ 10 มกราคม 2559 ภาพบรรยากาศ การประชุม มมศท.

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 9 มกราคม 2560 ในเวลา 9.00-12.00 น. รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มมศท. 102-103 จาก ...รองอธิการฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการศึกษา ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นพ.ทวี และ นพ.เอื้อพงษ์ ณ ห้องกันภัย