ประมวลภาพช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. แนวทางจัดการศึกษา Entreperneurial Education โดย ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัย ดร.พัฒนาช และ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ดร.ภูมิพร

 ประมวลภาพช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. แนวทางจัดการศึกษา Entreperneurial  Education โดย ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัย  ดร.พัฒนาช และ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ดร.ภูมิพร

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ : เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ