ค่าย...จิตอาสา...สังคมสร้างสุข ณ โรงเรียนบ้านนามกุย...วันที่ 4-7 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความร่วมมือบุคลากร ของคณะสังคมฯ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และ สาขาเวชระเบียน รวมทั้งนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก

 .ค่าย...จิตอาสา...สังคมสร้างสุข ณ โรงเรียนบ้านนามกุย...วันที่ 4-7 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความร่วมมือบุคลากร ของคณะสังคมฯ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และ สาขาเวชระเบียน รวมทั้งนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก 
...ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การใช้ชีวิตกับชุมชน โรงเรียน... วันนี้ทุกคนขยันขันแข็ง..