ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

ขอแสดงความยินดีกับ 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ