ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน

 ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน