ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมและกำหนดแนวทางการติดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี

 วันที่ 17 มกราคม 2560 

เวลา 08.00 น.
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ประชุมและกำหนดแนวทางการติดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในการ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี และผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การตอนรับและร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทาง (PA-Visit)
ณ ห้องกันภัยมหิดล
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสารองค์กร