ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE"

วันที่ 19 มกราคม 2560 ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE"
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2