ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ 
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์