ภาพบรรยากาศ MU Backpack Scholarship 2017 ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2560 ภาพบรรยากาศ MU Backpack Scholarship 2017 

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
และ อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศในงานครั้งนี้ น้องๆนักศึกษาได้นำเสนอวิถีชีวิตที่ไปประสบพบเจอและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไปสัมผัสกับประเทศเพื่อนบ้านในย่านอาเซียน