ความเคลื่อนไหวของ SHMU-Alumni Engagement ทีมงานกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมงาน เข้าพบ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำและพร้อมนำเสนอทีมงาน

 รายงานความเคลื่อนไหวของ SHMU-Alumni Engagement

วันนี้ ๒๕ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐ น.
----------------------------------------
ทีมงานกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมงาน เข้าพบ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำและพร้อมนำเสนอทีมงาน 
ในภารกิจหลัก..การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า SHMU-Alumni เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์ฯ ต่อไป
วันนี้ทีมงานได้รับความรู้และพลังใจมหาศาล พร้อมลุย
ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ และทีมงานนำโดย 
คุณรุ่งดาว จาตุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นอย่างสูง