สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ บรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล"

 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 กองบริหารงานวิจัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ บรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล" โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ มีคณะฯ/สถาบัน สายสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว