นำโดย ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นตัวแทน คณบดี เข้าร่วมงาน " วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี "

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. นำโดย ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
และ อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นตัวแทน คณบดี
เข้าร่วมงาน " วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี "
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมกันนั้น ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา, อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์, รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มอบทุนการศึกษา 3,000 บาท เนื่องในวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล