วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารคณะสังคมฯ ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้ร่วมทำ PA แก่หัวหน้าภาควิชาต่างๆ และศูนย์ศึกษานโยบายฯ ,ศูนย์กฏหมายการแพทย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารคณะสังคมฯ ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้ร่วมทำ PA แก่หัวหน้าภาควิชาต่างๆ และศูนย์ศึกษานโยบายฯ ,ศูนย์กฏหมายการแพทย์