ขอเชิญร่วมเวทีวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 การตายดี (Good Death) : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม กับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต

ขอเชิญร่วมเวทีวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560
การตายดี (Good Death) : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม
กับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต
จัดโดยภาควิชาสังคมและสุขภาพ และ ภาควิชามนุษยศาสตร์
ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้อง 312 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวธิดาพร บุญเม่น E-mail : tidaporn.bon@mahidol.edu
เบอร์ติดต่อ 02-8002840-60 ต่อ 1277 หรือ 083-1677228