การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวประชาสัมพัธ์" โดยอาจารย์ วาสินี แสงศรี PR Manager, DO Concert Co.,Ltd. วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวประชาสัมพัธ์"

โดยอาจารย์ วาสินี แสงศรี
PR Manager, DO Concert Co.,Ltd.
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัย