วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศการประชุม "การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง" โดยในการนี้ ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศการประชุม "การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง"

โดยในการนี้ ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
วิทยากรโดย นายธรรญา สุขสมัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง