ขอแสดงความยินดี ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ, ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์