ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์" วิทยากรโดยอาจารย์ วาสินี แสงศรี PR Manage

 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์" วิทยากรโดยอาจารย์ วาสินี แสงศรี PR Manager, DO Concert Co.,Ltd. ในการนี้ ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์