การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Asian Association of Police Studies : AAPS 2017" ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2560

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Asian Association of Police Studies : AAPS 2017"

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2560