ภาพบรรยากาศ48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่าน รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทุนมนุษย์ผู้บริหาร, ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ เข้าร่วมงานพิธี

 วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่าน รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทุนมนุษย์ผู้บริหาร, ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุน เข้าร่วมงานพิธี