การบรรยายเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" โดย รศ.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณลดีฝ่านแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ

การบรรยายเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"  โดย รศ.สุรกิจ  นาฑีสุวรรณ  รองคณลดีฝ่านแผนและพัฒนาคุณภาพ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ