รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ กล่าวเปิดการสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 เรื่องระบาดวิทยาวัฒนธรรม กับความเสี่ยงด้านสุขภาพ : แนวคิดและการวิเคราะห์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์
กล่าวเปิดการสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ  ครั้งที่ 1/2560 เรื่องระบาดวิทยาวัฒนธรรม กับความเสี่ยงด้านสุขภาพ : แนวคิดและการวิเคราะห์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่  2 มีนาคม 2560  09.00-16.30  น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เชิญดร. ประชาธิป กะทา  และ อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน นักวิชาการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นวิทยากร ประเด็นของการเสวนาที่สำคัญคือแนวคิดระบาดวิทยาวัฒนธรรม และตัวอย่าง มิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงด้านสุขภาพ