ประมวลภาพโครงการ The ASEAN Credit Transfer System (ACTS) เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN)

ประมวลภาพโครงการ The ASEAN Credit Transfer System (ACTS) เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN)
 
“ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ The ASEAN Credit Transfer System (ACTS) เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) นั้น
  กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดสอนวิชาเลือกเสรี SHHU 116 อารยธรรมเปรียบเทียบ (Comparative Culture) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงทะเบียนภายใต้โครงการ The ASEAN Credit Transfer System (ACTS) และเดินทางมาศึกษาวิชาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”