ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมและให้การต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้แทน จาก Kathmandu University ประเทศเนปาล โดย อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะฯ

 “คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดย อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและวิเทศสัมพันธ์      อ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   เป็นตัวแทนคณะฯ จัดการเยี่ยมชมและให้การต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้แทน จาก Kathmandu University ประเทศเนปาล     ณ ห้องประชุมภาคศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.  โดยวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในด้านความร่วมมือทางการวิจัย การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”