ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet

"เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition  เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet  ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 800 ดอลลาร์สหรัฐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นักศึกษาที่สนใจขอให้ส่งผลงานโดยตรงไปยัง AUN ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสำเนามหาวิทยาลัย (opinter@mahidol.ac.th)