เปิดรับสมัครเข้าร่วม the 2nd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS2) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทาง

  "ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วม the 2nd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS2) ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก  ค่าอาหารและค่าเดินทาง   

ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบ Online  ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560"