ขอแสดงความยินดีกับ นาง ประชุมพร คล้ายถม ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น"ระดับส่วนงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นาง ประชุมพร คล้ายถม ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น"ระดับส่วนงาน 

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสาร